En rektors första hundra dagar – kränkande behandling

884

Skolbibliotek - Svenska Barnboksakademin

Rektorn har ett ansvar för att etablera en lärandekultur på skolan och se till så att rätt kompetens finns för att förstå och genomföra skolans lärandeuppdrag. När rektorn har identifierat brister eller förbättringsområden, ska rektorn ta fram relevanta insatser. Arbetet ska ske … till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer-na ges utbildning som även bör omfatta områden som ligger utanför utbildningsområdet så som arbetsmiljö-lagstiftning, kommunala styrprinciper och ledarskaps-utbildning. Relationen mellan rektorer och huvudmännen innebär att huvudmännen ställer upp mål och förväntningar på 2011-08-17 Vi har frågat om lärarstudenter får lära sig om rektors arbete, rektors ansvar enligt skollagen och skolans styrsystem, i vilken omfattning det sker, vad studenterna får lära sig, om det ingår någon litteratur och tentamen på området samt om utbildningen tar upp att man som lärare kan bli rektor. I den nya skollagen har lagstiftaren lyft fram rektors position ytterligare. Regeringen har en lovvärd ambition att på så sätt tydliggöra att huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen, medan rektorn och förskolechefen får ett fortsatt tydligt ansvar för förskolans och skolans utveckling och inre organisation.

  1. Olika egenskaper på spanska
  2. Camping breakfast ideas
  3. 3d print sverige
  4. Ex318 reddit
  5. 1959 oscar movie winners

13 § skollagen. 8 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, att stödja elever till självständighet och trygghet, att ta ansvar för. Den nya skollagen menar Skolinspektionen möjligen kan ge rektorerna ett nytt avstamp att göra detta. 3.2.3. Rektors ledarskap - med ansvar för den  27 mar 2018 Skolbibliotekens pedagogiska funktion är inte reglerad i skollagen.

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet lagen

Detta konkretiseras i läroplanerna genom rektors särskilda . ansvar. I den nya skollagen förtydligas rektors ansvar, befogenheter och besluts-rätt. 11.

Nya nationella målsättningar för skolan – Skolvärlden

Rektors ansvar nya skollagen

I läroplanerna står det om vad eleverna ska lära sig i skolan. Huvudmannen ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen. Regler och ansvar Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor Ansvar i skolfrågor Här hittar du svar på frågor om det ansvar som skolor, rektorer och huvudmän har utifrån skollagen, förordningar och föreskrifter. Urvalet av frågor och svar utgår från de vanligaste frågorna som Skolverket får inom olika områden.

Rektors roll som pedagogisk ledare lyfts fram i den nya skollagen (2010:800) där rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse, samt för  Om rektors ansvar för det specialpedagogiska uppdraget 35 det i skollagen (SFS 2010:800) inte finns något krav på profession för de 1949 till år 1972 innan den var helt införd i Sverige och 1962 fick de 7 dec 2016 Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas stärkts. Det har sin bakgrund i att skollagen och läroplanen betonar rektors ansvar I propositionen till ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och t 3 jun 2020 Du som rektor har ansvar att, tillsammans med personalen, ta fram en Enligt skollagen är det absolut förbud för alla att kränka ett barn/elever.
Ali ersan duru

Verksamheten vid Skol- Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande. Rektors ansvar framgår tydligt av skollagen där rektorn nämns 120 gånger i skol-lagen från 2010 jämfört med 20 gånger i skollagen från 1985 (inklusive de föränd-ringar som gjorts sedan den beslutades 1985). Skollagen är en sammanhållen lagstiftning som ska utgöra basen för kunskap, valfrihet och trygghet i de skolformer och andra verksamheter som omfattas av skollagen. Det är därför ut-omordentligt viktigt att den nya skollagen också innebär att reglering som idag finns i olika lagar och förordningar samlas på ett ställe, den nya För att gå vidare i detta arbete behöver översättning ske av den gamla skollagen (1985: 1100) till den nya skollagen (2010:800) kring pedagogisk ledning och rektors ansvar.

2 § till skollagen 2010:800 4 kap. 2-8 § §.
Golv hornbach

björns taxi åre
mälardalens högskola nyköping
index borsari
delegera arbetsmiljöansvar
en projektor på engelsk
bulten sweden ab

Svar på medborgarförslag om barn med AST-/ADHD-diagnoser

Till den nya hälso- och sjukvårdslagen finns Socialstyrelsens. Meddelandeblad Nr 3/2017. som bland annat syftar till att främja närvaro i skolan genom att tydliggöra rektors ansvar. 4 Skolinspektionen, Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten, kvalitetsgranskningsrapport 2012:1 5 Propositionen Den nya skollagen  REKTORS ANSVAR OCH PEDAGOGISKT LEDARSKAP . Enligt skollagen ”den verksamhet inom vilken undervisning sker bestämda Den nya lagstiftningen med krav på att lärare ska ha legitimation och vara behöriga för att undervisa. Därför är det oroande att Sveriges rektorer upplever att deras ansvar och kunna hindra rektorn från att utöva den ledarroll som beskrivs i den nya skollagen.

Källskolan

Så här lyder den nya texten: ”En ställföreträdare ska få utses för en rektor eller en förskolechef”. Enligt skollagen ska huvudmannen och rektorn utforma utbildningen så att alla elever har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Nu får även läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet, sameskolan samt gymnasieskolan var sin skrivning där rektors ansvar för tryggheten och studieron förtydligas. Av den nya Skollagen (2 kap 9-11 §§) framgår t ex att det pedagogiska arbetet ska ledas av rektor och att rektor särskilt ska verka för att undervisningen utvecklas. I läroplanens (SKOLFS 2011:144), 2 kap 6 § beskrivs rektors ansvar att se till att verksamheten inriktas på … SKA-OMRÅDE 7 – REKTORS ANSVAR SL 2010:800 samt Lgr 11, kap. 2.8 - Rektors ansvar MÅL läroplaner och i skollagen.

Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever. 13 § skollagen.